• Informačná povinnosť

    •  

     INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

     informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Informačná povinnosť

     Strana:2/14

     Obsah

     1. Úvod ................................................................................................................................. 3

     2. Účely spracúvania ............................................................................................................ 4

     2.1. Personalistika a mzdy ......................................................................................................................................... 4

     2.2. Evidencia žiakov ............................................................................................................................................... 10

     2.3. Školský psychológ ...................................................................................... Chyba! Záložka nie je definovaná.

     2.4. Školská jedáleň ................................................................................................................................................. 11

     2.5. Výchovný poradca ...................................................................................... Chyba! Záložka nie je definovaná.

     2.6. Správa registratúry ...................................................................................... Chyba! Záložka nie je definovaná.

     2.7. Oznamovanie protispoločenskej činnosti .................................................... Chyba! Záložka nie je definovaná.

     2.8. Účtovné doklady ......................................................................................... Chyba! Záložka nie je definovaná.

     2.9. Zmluvné vzťahy .......................................................................................... Chyba! Záložka nie je definovaná.

     2.10. Zverejňovanie foto a video ........................................................................................................................... 12

     2.11. Kamerový systém – kontrolný mechanizmus ............................................................................................... 12

     2.12. Kamerový systém – verejne prístupný priestor ....................................... Chyba! Záložka nie je definovaná.

     3. Vaše práva podľa NARIADENIA EU A ZÁKONA o ochrane údajov ......................... 13

     4. Právo podať sťažnosť ..................................................................................................... 14 Informačná povinnosť

     Strana:3/14

     1. Úvod

     V súvislosti so spracovaním Vašich osobných zo strany pravádzkovateľa Vám ako osobe, ktorej osobné spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

     V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie).

     Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na našom webovom sídle alebo priamo u nás. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.

     Zodpovedná osoba – kontaktné údaje:

     Ak by ste sa s nami chceli skontaktovať v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na zodpovednaosoba@ppprotect.sk. Informačná povinnosť

     Strana:4/14

     2. Účely spracúvania

     2.1. Personalistika a mzdy

     VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

     Vážený uchádzač,

     nakoľko ste sa u nás rozhodli uchádzať o zamestnanie, po podaní žiadosti o prijate do zamestnania, resp. po začatí výberového procesu na obsadenie Vami vybranej voľnej pracovnej pozície sa toto VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE(ďalej len „vyhlásenie“) bude vzťahovať aj na Vás a na Vaše osobné údaje. Prevádzkovateľ je na účely tohto vyhlásenia považovaná za správcu Vašich údajov. (ďalej len „správca údajov“). Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať Vaše osobné údaje získané priamo od Vás alebo od tretích strán počas procesu výberového procesu na obsadenie konkrétnej pracovnej pozície.

     TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

     Keď si u nás podáte žiadosť o zamestnanie, získame od Vás nasledovné informácie:

     Kontaktné údaje - naprílad Vaš meno, adresa, emailováadresa, telefóne čílo

     Informácie z Vášo žvotopisu / CV - naprílad informáie o Vašch predcházajúich zamestnaniach, vzdelaní zručosti, jazykovýh znalostiach a akéoľek ďlše informáie, ktorésa rozhodnete vo svojom žvotopise uviesť

     Motivačý list - akéoľek informáie, ktorésa rozhodnete uviesťvo svojom motivačom liste

     Spôsobilosťna prácu - úaje súisiace s možou povinnosťu preukáaťzáonnúspôobilosťna výon predmetnéo zamestnania;

     Prehlásenie o bezúhonnosti - v záislosti od povahy pracovnej pozíie Vá môžme požadať aby ste od prílušéo verejnéo orgáu predložli prehláenie potvrdzujúe, ž ste neboli práoplatne odsúenýza žadny trestnýčn, č by bolo dôodom Vášo vylúčnia z výerovéo procesu ucházačv o danúpracovnúpozíiu;

     Video nahrávka - na zálade Vášo rozhodnutia je možé ž ná poskytnete vyšše uvedenéúaje aj formou videonahráky.

     Okrem toho, v záislosti od pozíie o ktorúsa ucházate, môžme zíkaťinformáie aj od tretíh strá nasledovne:

     Interné žadosti. Ak užu ná pracujete a ucházate sa o internúpozíiu, môžme použťinformáie z Vašj osobnej zložy, aby sme doplnili informáie, ktoréná poskytnete v žadosti o zamestnanie alebo ktoréuvediete na osobnom pohovore;

     Preverenie pred prijatím do zamestnania. V záislosti od povahy pracovnej pozíie môžme požadaťvybranéo externéo odbornía o preverenie Vašj osoby pred nátupom do zamestnania, aby sme zistili, č existujúokolnosti, ktoréby Vá ako kandidáa na

     Informačá povinnosť

     Strana:5/14

      

     konkrénu pracovnúpozíiu mohli vylúčť Pred spustení previerky sa s Vami prediskutuje, č sa uskutočíalebo nie, ako aj jej rozsah a účl;

     Referencie. Môžme sa rozhodnúťzíkaťreferencie od osô, ktorés Vami pracovali v minulosti. Všobecne povedané budeme tieto osoby kontaktovať len ak ná poskytnete ich menáa kontaktnéúaje. Ak užste naší zamestnancom, môžme o referencie požadaťVašch spolupracovníov, a to aj bez Vášo vedomia.

     ÚČLY SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV

     Spráca úajov bude spracováaťVaš úaje na nasledovnéúčly:

     Nábor zamestnancov. Vaš úaje spracováame, aby sme zistili, č ste kvalifikovaný kandidáom na pozíiu, o ktorúsa ucházate;

     Dodržavanie zákona. Možo budeme musieťspracováaťVaš osobnéúaje, aby sme dodržavali záon alebo aby sme vyhoveli rozhodnutiu prílušéo verejnéo orgáu alebo súu.

     STRANY, KTORÉ MÔŽ MAŤPRÍSTUP K VAŠM ÚDAJOM

     Spráca úajov môž zdieľťVaš úaje s tretíi stranami za nasledovnýh okolností

      Ak zíkame informáie od tretíh strá (ako je uvedenévyšše), poskytneme im Vaš meno a akéoľek ďlše informáie potrebnéna to, aby ná poskytli relevantnéinformáie o Vá;

      Vaš osobnéúaje môžme zdieľťs inýi tretíi stranami, ktorékonajúv našm mene, naprílad s dodáateľi niektorýh služeb pre naš spoločosť(účovnéfirmy, zmluvnáSBS služa a pod.). V takýhto príadoch môž tieto tretie strany použíaťVaš osobnéúaje len na účly opíanévyšše a iba v súade s našmi pokynmi;

      K osobný úajom budúmaťprítup naš zamestnanci. V takom príade sa prítup udelíiba vtedy, ak je to potrebnéna vyšše uvedenéúčly, a len vtedy, ak je zamestnanec viazanýpovinnosťu mlčnlivosti;

      Ak to vyžduje záon alebo rozhodnutie prílušéo verejnéo orgáu alebo súu, Vaš osobnéúaje môžme zdieľťnaprílad s orgámi čnnýi v trestnom konaníalebo inýi orgámi verejnej moci.

     UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

     Vaš osobnéúaje uchováame len na obmedzenýčs, pričm k ich vymazaniu dôde, keďužnebudúpotrebnéna účly spracovania uvedenév tomto vyhláení To znamená ž Vaš úaje uchováe počs trvania výerovéo konania a vymažme ich potom, č vyberieme vhodnéo kandidáa. Ak na obsadenie pracovnej pozíie vyberieme Vá, budeme uchováaťVaš osobnéúaje vo Vašj osobnej zlože aj naďlej, v súade s našmi HR smernicami o ochrane súromia. Informačá povinnosť

     Strana:6/14

     Vaš osobnéúaje môžme spracováaťdlhšu dobu aj po ukončnívýerovéo procesu, a to v príade práneho sporu alebo obdobnéo konania, alebo ak ná dáe povolenie na uchovanie Vašch osobnýh úajov v evidencii po dlhšu dobu.

     PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVÁVANIE VAŠCH ÚDAJOV

     Vaš osobnéúaje spracováame preto, ž spracovanie je nevyhnutnéna účly opránenéo zájmu, ktorýsledujeme. Nášopránenýzájem v tomto príade je prijaťkvalifikovanýh kandidáov na prílušépracovnépozíie. V niektorýh príadoch budeme Vaš osobnéúaje spracovaťpreto, aby sme si splnili záonnépovinnosti.

     VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – ZAMESTNANCI

     Vážnýzamestnanec,

     dovoľe ná informovaťVá o tomto VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA – ZAMESTNANCI (ďlej len „yhláenie“), ktorésa bude vzťhovaťna Vá a na Vaš osobnéúaje. Pre účly tohto vyhláenia sa za zamestnanca považje osoba, zamestnanáu ná, vráane zamestnancov v pracovnom pomere na plnýalebo častočýúäok, osoby pracujúe pre ná na zálade dohô o práach vykonáanýh mimo pracovnéo pomeru, brigánikov, príadne aj sezónych pracovníov. Toto vyhláenie vysvetľje, ako budeme použíaťVaš osobnéúaje zíkanépriamo od Vá alebo od tretíh strá počs trvania Vášo zamestnaneckéo pomeru.

     TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

     Spracováame o Vá nasledujúe úaje:

     Osobné kontaktné údaje - naprílad Vaš meno, adresa, emailováadresa, telefóne čílo;

     Pracovné kontaktné údaje - naprílad adresa firmy, pracovnáemailováadresa a telefóne čílo, miesto výonu práe;

     Osobné údaje - naprílad pohlavie, rodinnýstav, dáum narodenia, náodnosťa rodnéčílo (resp. náodnéidentifikačéčílo), fotografia;

     Zmluvné údaje - naprílad obsah pracovnej zmluvy;

     Informácie o čenoch rodiny a rodinných príslušíkoch - naprílad kontakt pre príad núze, úaje o partneroch a deťch z dôodu uplatnenia si daňvýh zvýodnení

     Platobné informácie - naprílad čílo bankovéo úču a žadosti o náradu výavkov a platieb;

     Podrobnosti o Vašj pozícii - naprílad náov pozíie, oddelenie, zaradenie a zodpovednosti;

     Informácie týkajúce sa odmeňvania, dôchodkového zabezpečnia a iných výhod - naprílad Vaš mzda, dohodnutébonusy, firemnévozidlo a penzijnýplá;

     Podrobnosti ohľdom odpracovaných hodín, dovolenky a (lekárskeho) voľa (PN) - naprílad Vášpracovnýrozvrh, náok na dovolenku, nepríomnosťz dôodu PN;

     Informačá povinnosť

     Strana:7/14

      

     Informácie týkajúce sa vzdelania, odbornej prípravy a kariérneho rozvoja - naprílad informáie o Vašm predcházajúom vzdelanía odbornépozadie, akéoľek kurzy alebo šolenia, ktoréste absolvovali, resp. zíkanécertifikáy.

     Výkon a hodnotenia - naprílad obsah Vašch hodnotenívýonu, číelnéa inéinformáie súisiace s Vašm pracovný výonom;

     Zverený majetok - naprílad informáie o majetku spoločosti, ktorývá bol poskytnutýna použíanie, ako napr. firemnýtelefó, motorovévozidlo alebo notebook;

     Údaje o korešondencii a komunikácii - naprílad e-mailovákorešondencia z pracovnej alebo súromnej e-mailovej adresy, internetovédáovéprenosy a IP adresa;

     Digitálne prístupové práva - naprílad Vaš prítupovépráa k rônym aplikáiá v ráci IT infrašruktúy zamestnáateľ, resp. v ráci infrašruktúy spoločosti NIKÉ

     Informácie týkajúce sa bezpečosti - naprílad čílo Vašj prítupovej karty, informáie o tom, č sa nacházate v budove a zánamy CCTV (uzavretýtelevíny okruh);

     Údaje pre účly zabezpečnia zdravotnej služy – naprílad informáie o posúenéspôobilosti na výon práe;

     Údaje potrebné pre účly úrazového poistenia – naprílad meno, pracovnápozíia;

     Vaš citlivéosobnéúaje budeme spracováaťlen na účly striktne spojenés riadnym výonom našch povinnostíako Vášzamestnáateľa v rozsahu, ktorýumožňjúalebo vyždujúplatnépráne predpisy. Budeme spracováaťtieto typy citlivýh osobnýh úajov:

      úaje o Vašm zdravotnom stave,

     ÚČLY SPRACOVÁVANIA ÚDAJOV A PRÁVNY ZÁKLAD

     Zamestnáateľbude spracúaťVaš úaje na nasledovnéúčly (prány zálad):

     (prány zálad je podrobne uvedenýv príohe č 1)

     HR administratíva. Vedieme osobnézánamy o vštkýh našch zamestnancoch. Na zálade analýy našch HR zánamov tiežrobíe strategickérozhodnutia o našch HR smerniciach (1 až15);

     HR manažent. Zaoberáe sa kažodenný riadení HR otáok, ako napr. zabezpečnie riadneho obsadzovania pozíií(1. 7);

     Adaptácia. Spracúame Vaš osobnéúaje pri Vašm nátupe k ná, aby sme zaistili, ž ste na svoju pozíiu riadne vyšolenýa vybavený(1, 7, 11, 15);

     Vyplácanie mzdy a dôchodku a poskytovanie ďlšch výhod. Vaš úaje spracúame, aby sme Vá mohli vypláaťmzdu, prispievaťna dôhodok a poskytovaťďlše výody (viazanéna Vášvýon) (1 až15);

     Dane a sociálne poistenie. Z účlom plnenia povinnostívyplýajúich z daňvéo záona a inýh predpisov spojenýh so sociánym zabezpeční a poistení sme povinníspracováaťurčtéosobnéúaje (2 až6, 8, 9, 13, 14);

     Poistenie rizík a zodpovednosti. Poisťjeme mnohériziká ktorésa môž vyskytnúťpri našm podnikaní ako napr. proti akýkoľek šodá súisiacim s nehodami počs výonu

     Informačá povinnosť

     Strana:8/14

      

     práe alebo cestovnépoistenie pre zamestnancov, ktorív mene zamestnáateľ cestujú Môžme tiežposkytovaťkolektíny program zdravotnéo poistenia. V záislosti od typu poistenia, možo budeme musieťspracovaťVaš osobnéúaje napr. pri spracovanínáoku na poistnéplnenie resp. pro spracovanínáoku na uplatnenie pohľdáky.

     Zabezpečnie komunikačých a informačých technológií. Poskytujeme vá IT vybavenie a služy, ktorépotrebujete pre výon svojich povinnostípre spoločosť, ako napr. firemnýmobilnýtelefó alebo emailovékonto. Aby sme to mohli zrealizovať musíe spracovaťVaš osobnéúaje (1).

     Komunikácia/IT monitoring. Budeme monitorovaťkomunikáiu a využíanie siete, aby sme zabezpečli naš IT prostredie a infrašruktúu siete (plnenie povinnosti prevázkovateľ zabezpečťochranu osobnýh úajov, najmäich integritu, dôernosťa dostupnosťa zamedziťnežlaný dopadom na práa a slobody dotknutýh osô), a tiežaby sme zabezpečli, ž naš zamestnanci tieto zariadenia využíajúspôobom, ktorýje v súade s platnýi záonmi a internýi predpismi (1, 16) .

     Riadenie výkonu a vzdelávania. Aby sme zabezpečli Vášprimeranývýon, vykonáame hodnotenia výonu. Okrem toho sa tiežsnažíe podporovaťrast našch zamestnancov tý, ž poskytujeme alebo navrhujeme kurzy a šolenia (1, 7);

     Vytváranie zdravého a bezpečého pracoviska. Chceme, aby boli naš zamestnanci zdravía cíili sa bezpeče. Preto môžme spracováaťosobnéúaje našch zamestnancov, aby sme mohli zanalyzovať ako možo zlepšťkvalitu ich práe a znížťakéoľek potenciáne nezdravévplyvy (1, 9, 10, 11). Taktiežuplatňjeme bezpečostnéopatrenia, ako napr. CCTV kamery, aby sme zaistili bezpečosťnašch zamestnancov, náševníov a majetku (1, 16);

     Nábor zamestnancov. Spracováame Vaš informáie užkeďsa ucházate o pracovnúpozíiu v ráci spoločosti. Môžme tiežprejsťzánamami zamestnancov, aby sme zistili, č máe v našj organizáii ľdí ktorísúvhodnína obsadenie prílušéo pracovnéo miesta(16). Viac podrobnostío spracovaníúajov súisiacich s náorom zamestnancov si prosí prečíajte v našm VYHLÁENÍO OCHRANE ÚAJOV – UCHÁZAČO ZAMESTNANIE;

     Riešnie sporov a vyštrovanie priestupkov a porušní pracovnej disciplíny. Môžme spracováaťosobnéúaje na účly riešnia rônych zamestnaneckýh sporov, sťžostíalebo inýh pránych sporov a postupov, resp. ak máe podozrenie na porušnie pracovnej disciplíy, alebo zo spáhania priestupku, ktorýi by sme sa chceli a ktorýi sme opráneníďlej sa zaoberať(1, 7, 10, 11, 15);

     Dodržavanie zákona. Možo budeme musieťspracováaťVaš osobnéúaje, aby sme dodržavali záon, resp. aby sme splnili rozhodnutie prílušéo verejnéo orgáu alebo súu (inéosobitnépredpisy, ktorénevieme vopred identifikovať naprílad záon o Policajnom zbore).

     Vo väčšne príadov spracováame Vaš osobnéúaje na zálade toho, ž spracovanie je nevyhnutnéna účly opránenéo zájmu, ktorýsledujeme. Nášopránenýzájem v tomto príade je zabezpečťHR spracúanie na vyšše uvedenéúčly. V mnohýh príadoch budeme tiežmusieťspracovaťVaš osobnéúaje na zálade pránej povinnosti. Taktiežbudeme musieťspracováaťVaš osobnéúaje na splnenie si zmluvnýh záäkov, ktorémáe voč Vá, ako Informačá povinnosť

     Strana:9/14

     naprílad v príade výlaty mzdy. Nakoniec, v niektorýh príadoch môžme požadaťo Vášsúlas so spracúaní Vašch úajov. V takom príade máe vžy možosťsvoj súlas odvolať

     Zoznam právnych základov, ktoré oprávňjú spoločosťspracúvaťosobné údaje o zamestnancovi.

     1. záon č 311/2001 Z. z. Záonní práe v zneníneskoršíh predpisov.

     2. záon č 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistenío zmene a doplnenízáona č 95/2002 Z. z. o poisťvnítve a o zmene a doplneníniektorýh záonov v zneníneskoršíh predpisov.

     3. záon č 461/2003 Z. z. o sociánom poistenív zneníneskoršíh predpisov.

     4. záon č 595/2003 Z. z. o dani z prímov v zneníneskoršíh predpisov.

     5. záon č 43/2004 Z. z. o starobnom dôhodkovom sporenív zneníneskoršíh predpisov.

     6. záon č 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôhodkovom sporenía o zmene a doplneníniektorýh záonov v zneníneskoršíh predpisov.

     7. záon č 5/2004 Z. z. o služáh zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorýh záonov v zneníneskoršíh predpisov.

     8. záon č 462/2003 Z. z. o nárade prímu pri dočsnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplneníniektorýh záonov v zneníneskoršíh predpisov.

     9. záon č 152/1994 Z. z. o sociánom fonde a o zmene a doplnenízáona č 286/1992 Zb. o daniach z prímov v zneníneskoršíh predpisov.

     10. záon č 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejnéo zdravia a o zmene a doplneníniektorýh záonov v zneníneskoršíh predpisov.

     11. záon č 124/2006 Z. z. o bezpečosti a ochrane zdravia pri práe a o zmene a doplneníniektorýh záonov v zneníneskoršíh predpisov.

     12. záon č 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplneníniektorýh záonov v zneníneskoršíh predpisov.

     13. záon č 431/2002 Z. z. o účovnítve v zneníneskoršíh predpisov.

     14. záon č 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneníneskoršíh predpisov.

     15. záon č 122/2013 Z. z. o ochrane osobnýh úajov a o zmene a doplneníniektorýh záonov.

     16. Opránenýzájem prevázkovateľ.

     STRANY, KTORÉ MÔŽ MAŤPRÍSTUP K VAŠM ÚDAJOM

     Zamestnáateľmôž zdieľťVaš úaje s tretíi stranami za nasledovnýh okolností

      Vaš osobnéúaje môžme zdieľťs inýi tretíi stranami, ktorékonajúv našm mene, naprílad s dodáateľi niektorýh služeb pre naš spoločosť- sprostredkovatelia (účovnéfirmy, zmluvnáSBS služa a pod.). V takýhto príadoch môž tieto tretie strany použíaťVaš osobnéúaje len na účly opíanévyšše a iba v súade s našmi pokynmi, a na zálade uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní;

      K osobný úajom budúmaťprítup naš zamestnanci. V takom príade sa prítup udelíiba vtedy, ak je to potrebnéna vyšše uvedenéúčly, a len vtedy, ak je zamestnanec viazanýpovinnosťu mlčnlivosti;

      Ak to vyžduje záon alebo rozhodnutie prílušéo verejnéo orgáu alebo súu, Vaš osobnéúaje môžme zdieľťnaprílad s našmi dodáateľi alebo klientmi, daňvýi úadmi, úadmi sociáneho zabezpečnia, orgámi čnnýi v trestnom konaníalebo inýi verejnýi orgámi.

     Informačá povinnosť

     Strana:10/14

     UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

     Vaš osobnéúaje uchováame len na obmedzenýčs, pričm k ich vymazaniu dôde, keďužnebudúpotrebnéna účly spracovania ako súuvedenév tomto vyhláení To znamená ž Vaš úaje uchováe počs trvania Vášo zamestnaneckéo pomeru. Pokiaľje to možé úaje vymažme eše počs trvania Vášo zamestnania, ako nále užnebudúpotrebné V kažom príade, Vaš osobnézánamy vymažme najneskô do dvoch rokov po skončnízamestnaneckéo pomeru, pokiaľlegislatía nevyžduje ich ďlše uchováanie.

     Okrem toho môžme Vaš osobnéúaje spracováaťpo dlhšu dobu po ukončnízamestnania v príade pretrváajúeho práneho sporu alebo ak ste ná udelili povolenie na dlhodobéuchováanie Vašch osobnýh úajov.

     2.2. Evidencia žakov

     Účl spracúvania:

     Vedenie agendy potrebnej k evidencii žakov.

     Právny základ:

     Záon č 245/1998 Z. z. o výhove a vzdeláaníšolskýzáon) v zneníneskoršíh predpisov.

     Čáok 6 ods. 1, pím. a) NARIADENIA EURÓSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ2016/679 z 27. Apría 2016 o ochrane fyzickýh osô pri spracúaníosobnýh úajov a o voľom pohybe takýhto úajov a §78 ods. 1Záona 18/2018 Z. z. o ochrane osobnýh úajov a o zmene a doplneníniektorýh záonov.

     Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

     Centrálny register Ministerstva šolstva SR:

     - spracúanie je nevyhnutnéna splnenie záonnej povinnosti prevázkovateľ a to v zmysle Záonač 245/1998 Z.z. o výhove a vzdeláaníšolskýzáon) v zneníneskoršíh predpisov.

     Súdy, OČK:

     - spracúanie je nevyhnutnéna splnenie záonnej povinnosti prevázkovateľ a to v zmysle Záona 301/2005 Z.z. trestnýporiadok v zneníneskoršíh predpisov, Záona č 162/2015 Z. z. sprány súny poriadok v znenízáona č 88/2017 Z. z., Záona č 125/2016 Z. z., Záona o niektorýh opatreniach súisiacich s prijatí Civilnéo sporovéo poriadku, Civilnéo mimosporovéo poriadku a Spráneho súneho poriadku a o zmene a doplneníniektorýh záonov.

     Oprávnený orgán šátu:

     - spracúanie je nevyhnutnéna splnenie záonnej povinnosti prevázkovateľ a to v zmysle Všobecného nariadenia o ochrane úajov.

     TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

     Spracováame o Vá nasledujúe úaje: Informačá povinnosť

     Strana:11/14

     Evidencia žakov. Za účlom plnenia povinnostívyplýajúich z osobitnéo predpisu sme povinníspracováaťurčtéosobnéúaje a to bežéosobnéúaje a osobitnúkategóiu.

     UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

     Vaš osobnéúaje uchováame v zmysle Záona č 245/1998 Z. z. o výhove a vzdeláaníšolskýzáon) v zneníneskoršíh predpisov a platnéo Registratúneho pláu a poriadku zverejnenéo na webovom síle v sekcii Ochrana osobnýh úajov.

     2.3. Šolská jedáleň

     Účl spracúvania:

     Vedenie agendy potrebnej k poskytovaniu stravy a evidencie stravníov v šolskej jedáni.

     Právny základ:

     Záon č 245/1998 Z .z. o výhove a vzdeláaníšolskýzáon) v zneníneskoršíh predpisov.

     Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

     Centrálny register Ministerstva šolstva SR:

     - spracúanie je nevyhnutnéna splnenie záonnej povinnosti prevázkovateľ a to v zmysle Záona č 245/1998 Z. z. o výhove a vzdeláaníšolskýzáon) v zneníneskoršíh predpisov.

     Súdy, OČK:

     - spracúanie je nevyhnutnéna splnenie záonnej povinnosti prevázkovateľ a to v zmysle Záona 301/2005 Z. z. trestnýporiadok v zneníneskoršíh predpisov, Záona č 162/2015 Z. z. sprány súny poriadok v znenízáona č 88/2017 Z. z., Záona č 125/2016 Z. z., Záona o niektorýh opatreniach súisiacich s prijatí Civilnéo sporovéo poriadku, Civilnéo mimosporovéo poriadku a Spráneho súneho poriadku a o zmene a doplneníniektorýh záonov.

     Oprávnený orgán šátu:

     - spracúanie je nevyhnutnéna splnenie záonnej povinnosti prevázkovateľ a to v zmysle Všobecného nariadenia o ochrane úajov.

     TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

     Spracováame o Vá nasledujúe úaje:

     Šolská jedáleň. Za účlom plnenia povinnostívyplýajúich z osobitnéo predpisu sme povinníspracováaťurčtéosobnéúaje a to bežéosobnéúaje a osobitnúkategóiu.

     UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

     Vaš osobnéúaje uchováame v zmysle osobitnéo predpisu a platnéo Registratúneho pláu a poriadku zverejnenéo na webovom síle v sekcii Ochrana osobnýh úajov. Informačá povinnosť

     Strana:12/14

     2.4. Zverejňvanie foto a video

     Účl spracúvania:

     Osobnéúaje súspracúanéna zálade osobitnej potreby a požadavky. Dotknutéosoby sa môž podieľťna propagáii obce zverejnení ich fotografií obrazovéo zánamu a obrazovo-zvukovéo zánamu na rônych propagačýh materiáoch a v méiáh, na webovom síle obce a na sociánych sieťch. Osobnéúaje dotknutej osoby súspracúanéna zálade súlasu.

     Právny základ:

     Čáok 6 ods. 1, pím. a) NARIADENIA EURÓSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ2016/679 z 27. Apría 2016 o ochrane fyzickýh osô pri spracúaníosobnýh úajov a o voľom pohybe takýhto úajov a §78 ods. 1Záona 18/2018 Z. z. o ochrane osobnýh úajov a o zmene a doplneníniektorýh záonov.

     Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

     Súdy, OČK:

     - spracúanie je nevyhnutnéna splnenie záonnej povinnosti prevázkovateľ a to v zmysle Záona 301/2005 Z. z. trestnýporiadok v zneníneskoršíh predpisov, Záona č 162/2015 Z. z. sprány súny poriadok v znenízáona č 88/2017 Z. z., Záona č 125/2016 Z. z., Záona o niektorýh opatreniach súisiacich s prijatí Civilnéo sporovéo poriadku, Civilnéo mimosporovéo poriadku a Spráneho súneho poriadku a o zmene a doplneníniektorýh záonov.

     Oprávnený orgán šátu:

     - spracúanie je nevyhnutnéna splnenie záonnej povinnosti prevázkovateľ a to v zmysle Všobecného nariadenia o ochrane úajov.

     TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

     Spracováame o Vá nasledujúe úaje:

     Zmluva. Za účlom plnenia povinnostívyplýajúich z osobitnýh predpisov sme povinníspracováaťurčtéosobnéúaje a to bežéosobnéúaje.

     UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

     Vaš osobnéúaje uchováame v zmysle osobitnéo predpisu a platnéo Registratúneho pláu a poriadku zverejnenéo na webovom síle v sekcii Ochrana osobnýh úajov.

     2.5. Kamerový systém – kontrolný mechanizmus

     Účl spracúvania:

     Osobnéúaje súspracúanéna zálade osobitnej potreby a požadavky a to zavedenia kontrolnéo mechanizmu v zmysle záonnía práe.

     Právny základ:

     §13, ods. 4 Zá. č 311/2001 Z. z. Záonní práe.

     Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Informačá povinnosť

     Strana:13/14

     Súdy, OČK:

     - spracúanie je nevyhnutnéna splnenie záonnej povinnosti prevázkovateľ a to v zmysle Záona 301/2005 Z. z. trestnýporiadok v zneníneskoršíh predpisov, Záona č 162/2015 Z. z. sprány súny poriadok v znenízáona č 88/2017 Z. z., Záona č 125/2016 Z. z., Záona o niektorýh opatreniach súisiacich s prijatí Civilnéo sporovéo poriadku, Civilnéo mimosporovéo poriadku a Spráneho súneho poriadku a o zmene a doplneníniektorýh záonov.

     Oprávnený orgán šátu:

     - spracúanie je nevyhnutnéna splnenie záonnej povinnosti prevázkovateľ a to v zmysle Všobecného nariadenia o ochrane úajov.

     TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV

     Spracováame o Vá nasledujúe úaje:

     Kontrola zamestnancov. Za účlom záonnéo opránenia zamestnáateľ vyplýajúceho z osobitnéo predpisu Vá spracováame určtéosobnéúaje a to bežéosobnéúaje.

     UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

     Vaš osobnéúaje uchováame po dobu siedmych dní

     3. Vaš práva podľ NARIADENIA EU A ZÁKONA o ochrane údajov

     Považjeme za dôežté aby ste cháali, ž osobnéúaje ktoréspracúame súvašmi úajmi a ž s ich spracúaní súisia práa. Okrem práa odvolaťsúlas so spracúaní osobnýh úajov máe aj inépráa, ktorévyplýajúz Nariadenia a Záona o ochrane osobnýh úajov.

     1. Právo na prístup

     Máe práo na poskytnutie kóie osobnýh úajov, ktoréo Vá máe k dispozíii, ako aj na informáie o tom, ako Vaš osobnéúaje použíame.

     Vo väčšne príadov vá budúVaš osobnéúaje poskytnutév píomnej listinnej forme, pokiaľnie je z Vašj strany poždovanéinak. Ak ste o poskytnutie týhto informáiípožadali elektronickýi prostriedkami, budúvá poskytnutéelektronicky, ak to bude technicky možé

     2. Právo na nápravu

     Prijíame primeranéopatrenia, aby sme zabezpečli presnosť úlnosťa aktuánosťinformáií ktoréo Vá máe k dispozíii. Ak si myslíe, ž úaje, ktorýi disponujeme, súnepresné neúlnéalebo neaktuáne, prosí, neváajte ná požadať aby sme tieto informáie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

     3. Právo na vymazanie

     Za určtýh okolnostímáe práo ná požadaťo vymazanie Vašch osobnýh úajov, naprílad v príade, ak osobnéúaje, ktorésme o Vá zíkali, užviac nie súpotrebnéna naplnenie pôodnéo účlu spracovania alebo v príade, ak odvoláe svoj súlas so spracovaní. Vaš práo Informačá povinnosť

     Strana:14/14

     je všk potrebnéposúiťz pohľdu vštkýh relevantnýh okolností Naprílad, môžme maťurčtépráne a regulačépovinnosti, č znamená ž nebudeme môťVašj žadosti vyhovieť

     4. Právo na obmedzenie spracovania

     Za určtýh okolnostíste opránenýná požadať aby sme prestali použíaťVaš osobnéúaje. Ide naprílad o príady, keďsi myslíe, ž osobnéúaje, ktoréo Vá máe, môž byťnepresnéalebo keďsi myslíe, ž užVaš osobnéúaje nepotrebujeme využíať

     5. Právo na prenosnosťúdajov

     Za určtýh okolnostímáe práo požadaťná o prenos osobnýh úajov, ktoréste ná poskytli, na inútretiu stranu podľ Vášo výeru. Práo na prenosnosťsa všk týa len osobnýh úajov, ktorésme od Vá zíkali na zálade súlasu alebo na zálade zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvnýh strá.

     6. Právo namietať

     Máe práo namietaťvoč spracovaniu úajov, ktoréje založnéna našch legitínych opránenýh zájmoch (naprílad osobnéúaje spracúame na účl bezpečosti siete a infrašruktúy). V príade, ak nemáe presvedčvýlegitíny opránenýdôod na spracovanie a vy podáe náietku, nebudeme Vaš osobnéúaje ďlej spracúať

     7. Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

     Máe práo odmietnuťautomatizovanérozhodovanie, vráane profilovania, z ktoréo pre Vá vyplynie prány alebo podobnývýnamnýdôledok. Spoločosťzvyčjne nepoužía v kontexte zamestnáania automatizovanérozhodovanie alebo profilovanie.

     8. Právo odvolaťsúhlas

     Vo väčšne príadov Vaš osobnéúaje nespracúame na zálade Vášo súlasu. Môž sa všk stať ž v konkrénych príadoch o Vášsúlas požadame. V príadoch, kedy to urobíe, máe práo odvolaťsvoj súlas s ďlší použíaní Vašch osobnýh úajov.

     4. Právo podaťsťžosť

     Ak chcete podaťsťžosťna spôob, aký súvaš osobnéúaje spracúané vráane uplatnenia vyšše uvedenýh prá, môžte sa obráiťna naš Zodpovednúosobu (kontaktnéúaje súuvedenévyšše). Vštky vaš podnety a sťžosti riadne preveríe.

     Ak nie ste spokojnýs našu odpoveďu, alebo sa domnievate, ž vaš osobnéúaje spracúame nespravodlivo alebo nezáonne, môžte podaťsťžosťna dozornýorgá, ktorý je Úad na ochranu osobnýh úajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničá12, 820 07 Bratislava 27; tel. čílo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

     .

     §

     V príade akýhkoľek otáok, týajúich sa spracúania vašch osobnýh úajov ná môžte kontaktovaťprostrednítvom našj Zodpovednej osoby.

  • Kontakty

   • Materská škola Radimov
   • radimov.zs@centrum.sk
   • +421346683929
   • Radimov 38, 908 47 Radimov
 • Fotogaléria

  • Indiánsky deň
  • MDD v MŠ
  • Na farme
  • Deň matiek
  • Múdra sova 2018
  • Hrkálka 2018
  • detský karneval
  • Jasličková pobožnosť
  • vianočná besiedka
  • adventné tvorivé dielničky
  • Mikuláš v obci + výstavka v KD
  • Mikuláš v MŠ